Masalalarni kompyuterda yechish bosqichlari

On

Masalalarning yechilishida quyidagi bosqichiardan iborat ekanligini ko’rish mumkin: 1. Har bir masalada avval masalaning qo’yilishi, ya’ni masalada  berilgan boshlang’ich qiymatlar va masalaning maqsadi (topilishi kerak bo’lgan natijaviy miqdorlar) aniqlanadi. 2. Masalani yechish uchun zarur bo’lgan formulalar, boshqacha aytganda matematik munosabatlar hosil qilinadi. 3. Masala yechimidagi amallar (formulalar, munosabatlar)ni…

Proseduraviy, strukturaviy va obyektlarga mo’ljallangan dasturlash

On

Shu vaqtgacha dasturlar berilgan ma’lumotlar ustida biror bir amal bajaruvchi proseduralar ketma-ketligidan iborat edi. Prosedura yoki funksiya ham o’zida aniqlangan ketma-ket bajariluvchi komandalar to’plamidan iboratdir. Bunda berilgan ma’lumotlarga murojaatlar  proseduralarga ajratilgan holda amalga oshiriladi. Strukturaviy dasturlashning asosiy g’oyasi  «bo’lakla va  hukmronlik qil»…

Dasturlar

On

Dastur so’zi ham komandalarning alohida blokini (berilgan kodini)  aniqlovchi so’z, ham  yaxlit holdagi bajariluvchi dasturiy mahsulotni belgilovchi so’z sifatida ishlatiladi. Bu ikki xillik o’quvchini chalg’itishi mumkin. Shuning uchun unga aniqlik kiritamiz. Demak dasturni yo dasturchi tomonidan yoziladigan komandalar to’plami, yoki  amallar bajaradigan…

Obyektga mo’ljallangan tahlil va loyihalash

On

Obyektga mo’ljallangan tahlil va loyihalash (object-oriented analysis and design) ning bosh g’oyasi predmetga oid sohani va masalaning mantiqiy yechimini obyektlar (tushunchalar va mohiyatlar) nuqtai nazaridan ko’rib chiqishdan iborat. Obyektga mo’ljallangan tahlil jarayonida asosiy diqqat-e’tibor obyektlar (yoki tushunchalar)ning predmetga oid soha atamalarida ta’riflash…

Obyektga mo’ljallangan yondoshuvning afzalliklari va maqsadlari

On

OMYo dasturiy ta’minotni ishlab chiqishda oltida asosiy maqsadni ko’zlaydi. OMYo paradigmasiga muvofiq ishlab chiqilgan dasturiy ta’minot quyidagi xususiyatlarga ega bo’lmog’i lozim: 1. tabiiylik; 2. ishonchlilik; 3. qayta qo’llanish imkoniyati; 4. kuzatib borishda qulaylik; 5. takomillashishga qodirlik; 6. yangi versiyalarni davriy chiqarishning qulayligi….